Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn (Nguyễn Thị Thúy Hằng)

04/06/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 5 năm 2018

 

BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG

 

            Kính gửi:      - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

                                    - Công ty Cổ phần cà phê Phước An.

 

 

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư:

 - Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư: Nguyễn Thị Thúy Hằng.

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Số CMND: 211603586, cấp ngày: 11-5-2006, nơi cấp: Bình Định.

- Địa chỉ liên hệ: 255/51 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

- Điện thoại: 0908 173 245. Fax: ……….. Email: …… Website: ………..............

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ): Không.

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan:

- Quốc tịch:

- Số CMND:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ công ty quản lý quỹ (nếu có):

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư:

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cà phê Phước An.

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3: ...................................... Tại công ty chứng khoán.

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.255.345 cổ phiếu, tương đương 23,89% tổng số lượng cổ phiếu của CTCP Cà phê Phước An.

6. Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 3.255.345 cổ phiếu, tương đương 23,89% tổng số lượng cổ phiếu của CTCP Cà phê Phước An.

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi): 0.

8. Ngày thực hiện giao dịch: 31/5/2018.

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ: 0.

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: 0.

 

                                          CÁ NHÂN BÁO CÁO
                                       NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Xem chi tiết tại:

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn (Nguyễn Thị Thúy Hằng)

11111111111111