Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

04/06/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 5 năm 2018

 

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN,

NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG

(Phụ lục 07 Thông tư 155/2015/TT-BTC)

 

 

            Kính gửi:      - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

                                    - CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

 1. Thông tin về tổ chức đầu tư:

 • Tên tổ chức đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0301951270 cấp ngày: 29/3/2000 nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

 • Địa chỉ trụ sở chính: 281-283 Hoàng Diệu, P.6, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh.

 • Điện thoại: 028 38 267 999      Fax: 028 39 435 949    

 • Website: www.nutifood.com.vn

 1. Người có liên quan của tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ):

  1. Họ và tên cá nhân: Trần Thanh Hải

   • Quốc tịch: Việt Nam

   • Số CMND: 024188528, ngày cấp:......../......../........        , nơi cấp: TP.Hồ Chí Minh

   • Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch HĐQT CTCP Cà phê Phước An.

   • Mối quan hệ với tổ chức đầu tư: Chủ tịch HĐQT, CTCP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood

  2. Họ và tên cá nhân: Trần Thị Lệ

   • Quốc tịch: Việt Nam

   • Số CMND: 025248475, ngày cấp:......../......../........ , nơi cấp: TP.Hồ Chí Minh

   • Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT CTCP cà phê Phước An.

   • Mối quan hệ với tổ chức đầu tư: Tổng giám đốc - CTCP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood

  3. Họ và tên cá nhân: Lê Nguyên Hòa

   • Quốc tịch: Việt Nam

   • Số CMND: 023122535, ngày cấp:......../......../........ , nơi cấp: TP.Hồ Chí Minh

   • Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT CTCP cà phê Phước An.

   • Mối quan hệ với tổ chức đầu tư: Phó Chủ tịch HĐQT, CTCP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood

 2. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu:  (cổ phiếu Công ty CP Cà phê Phước An).

 3. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3, tại công ty chứng khoán: 

 4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.406.997 cổ phần. Tương đương: 25% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

 5. Số lượng cổ phiếu đã mua (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng một phần trăm (1%)): 4.860.811 cổ phần.

 6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.267.808 cổ phần. Tương đương 60,67% cổ phiếuquyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP Cà phê Phước An.

 7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ: 

 8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.267.808 cổ phần. Tương đương 60,67% cổ phiếu   quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP Cà phê Phước An.

 9. Lý do thay đổi sở hữu: Tăng số lượng sở hữu.

 10. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 31/05/2018.

 11. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có):

                                                                                        TỔ CHỨC BÁO CÁO

                                                                                              CTCP THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD   

                                                                                                                     Tổng giám đốc 

                                                                                                                   Đã ký: Trần Thị Lệ

                                                                       

Xem chi tiết: 

1. Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn.

11111111111111