CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

27/06/2020

Công ty Cổ phần Cà phê Phước An công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chi tiết xem tại đây.

Một số hình ảnh tại Đại hội: