CBTT V/V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

18/05/2020

Công văn chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Xem chi tiết tại đây.