CBTT V/V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

12/05/2021

Công ty Cổ phần Cà phê Phước An công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Chi tiết xem tại đây.