CBTT V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

08/06/2021

Công ty Cổ phần Cà phê Phước An công bố thông tin về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chi tiết xem tại đây.