CBTT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

16/06/2020

Công ty Cổ phần Cà phê Phước An công bố thông tin về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chi tiết xem tại đây.