Chính sách nhân sự

“Con người là chìa khóa mở cánh cửa dẫn tới thành công” Với triết lý ấy, Công ty cổ phần cà phê Phước An luôn đề cao giá trị con người, coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi, là tài sản vô giá quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Phát triển nguồn nhân lực là một trong những mục tiêu quan trọng đồng hành với sự thỏa mãn về công việc và lợi ích của nhân viên.

11111111111111