Conab Công Bố Dự Kiến Đầu Tiên Vụ Mùa Brazil 2018/19

24/01/2018

Tin từ NewYork, cơ quan cung ứng quốc gia đại diện chính phủ    Brazil (Conab) đưa ra dự kiến đầu tiên sau khi có đợt khảo sát gần nhất sản lượng Brazil vụ 2018/19 mức 54.44-58.51 triệu bao. Biên độ dao động tăng 21-30% so với vụ trước mức 44.9 triệu bao.

 

  Theo chu kỳ năm được năm mất vụ 2016 là năm được mùa so với vụ mùa năm nay tăng 13.9%, tương đương tăng 3.07-14 triệu bao.

 

  Sản lượng cà phê Arabica dự kiến 41.74-44.05 triệu bao, tăng 21.9-30.1% so với vụ trước khi sản lượng đã thu hái vụ vừa qua 2017/18 mức 34.25 triệu bao. Sản lượng conilon (Robusta) Conab dự kiến 12.7-13.96 triệu bao, biên độ tăng 18.4-30.2% so với vụ trước.

 

  Vùng trồng cà phê chính Minas Gerais tại Brazil dự kiến cho sản lượng 29.09-30.63 triệu bao, chủ yếu sản lượng Arabica và vùng trồng Espirito Santo cho sản lượng conilon được dự kiến vụ tới mức 11.58-13.33 triệu bao.

 

  Về diện tích, Conab dự kiến tổng diện tích trồng mới tăng 2.8% đạt 1,916,100 ha, các vùng trồng cà phê già cỗi trước đây dự kiến giảm 16.9% chiếm 286,500 ha. Như vậy tổng diện tích Brazil hiện nay đạt 2,202,600 ha giảm 0.2% so với năm 2017.

 

  Nhìn chung sản lượng vụ mùa vẫn phụ thuộc vào yếu tố thời tiết và chu kỳ năm được năm mất. Năng suất vẫn sẽ được dự kiến từ 28.41-30.54 bao 60kg/ha, tăng so với mức trung bình 17.7-26.5% so với vụ trước, tăng 23.07%/ha./

 

 

 

                                                            Tincaphe.com

11111111111111