Công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (đã kiểm toán)

14/08/2023

Công ty Cổ phần Cà Phê Phước An công bố Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 và giải trình biến động lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2022.

Chi tiết nội dung vui lòng xem file đính kèm:

- Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023

- Giải trình biến động LNST

 

 

11111111111111