Công bố thông tin về việc Miễn nhiễm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

30/12/2022

Công ty Cổ phần cà phê Phước An công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Hoàng Hiệp.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

11111111111111