Thông báo chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

02/03/2023

Công ty Cổ phần Cà Phê Phước An công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết xem tại đây.

11111111111111