Thông báo gia hạn ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

17/10/2023

Công ty Cổ Phần Cà Phê Phước An thông báo gia hạn ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Chi tiết xem tại đây.