Công bố thông tin giao dịch trên sàn UPCoM

24/12/2019

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có Quyết định số 861/QĐ-SGDHN ngày 20-12-2019 V/v: chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An từ ngày 30-12-2019. Công ty xin công bố thông tin cụ thể như sau:

1. Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

2. Thông báo ngày giao dịch đầu tiên

3. Bản thông tin tóm tắt của CTCP Cà phê Phước An

4. Báo cáo tài chính kiểm toán 04 tháng cuối năm 2017

5. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

6. Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2019 (soát xét)